สาขาวิชาการประถมศึกษา

ยินดีต้อนรับ


คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

มุ่งผลิตบัณฑิตสาขาวิชาการประถมศึกษา

ให้มีความรู้ความสามารถทางวิชาการวิชาชีพ และมีคุณธรรมจริยธรรม ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและภาษาอังกฤษเพื่อบูรณาการการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ

โครงสร้างหลักสูตร

รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 139 หน่วยกิต
โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่กำหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้

 

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร  ไม่น้อยกว่า

139

หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชา ดังนี้

 

 

1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  จำนวนไม่น้อยกว่า

 30

หน่วยกิต

2) หมวดวิชาเฉพาะ  จำนวนไม่น้อยกว่า

103

หน่วยกิต

   2.1) กลุ่มวิชาชีพครู  จำนวนไม่น้อยกว่า

40

หน่วยกิต

       2.1.1) วิชาชีพครูบังคับ

 28

หน่วยกิต

       2.1.2) วิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา

 12

หน่วยกิต

   2.2) กลุ่มวิชาเอก  จำนวนไม่น้อยกว่า

       2.2.1) วิชาเอกบังคับ

       2.2.2) วิชาเอกเลือก

63

42

21

หน่วยกิต

หน่วยกิต

หน่วยกิต

3) หมวดวิชาเลือกเสรี   จำนวนไม่น้อยกว่า

6

หน่วยกิต