สาขาวิชาการประถมศึกษา

ยินดีต้อนรับ


คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

มุ่งผลิตบัณฑิตสาขาวิชาการประถมศึกษา

ให้มีความรู้ความสามารถทางวิชาการวิชาชีพ และมีคุณธรรมจริยธรรม ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและภาษาอังกฤษเพื่อบูรณาการการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ

อาจารย์ประจําหลักสูตร

อาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับ สาขาวิชาของหลักสูตรที่เปิดสอน
ซึ่งมีหน้าที่สอนและค้นคว้าวิจัยในสาขาวิชาดังกล่าว

อาจารย์อัจฉริยะ วะทา

 • กศ.ม. เทคโนโลยีการศึกษา
 • กศ.บ. ภาษาไทย

อาจารย์ผู้สอน

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนกวรรณ ศรีวาปี

 • กศ.ม. การบริหารการศึกษา
 • ค.บ. การอนุบาลศึกษา

อาจารย์ ดร.ปัณญาพัฒน์ ขันทอง

 • ปร.ด. คอมพิวเตอร์ศึกษา
 • วท.ม. วิทยาการคอมพิวเตอร์
 • บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

อาจารย์จีระนัน เสนาจักร์

 • กศ.ม. คณิตศาสตร์
 • ค.บ. คณิตศาสตร์

อาจารย์วัชรา เสนาจักร์

 • กศ.ม. วิทยาศาสตร์ศึกษา
 • ค.บ. ชีววิทยา