สาขาวิชาการประถมศึกษา

ยินดีต้อนรับ


คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

มุ่งผลิตบัณฑิตสาขาวิชาการประถมศึกษา

ให้มีความรู้ความสามารถทางวิชาการวิชาชีพ และมีคุณธรรมจริยธรรม ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและภาษาอังกฤษเพื่อบูรณาการการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

"อาจารย์ประจําหลักสูตรที่มีภาระหน้าที่ในการบริหาร และพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน
ตั้งแต่การวางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตามประเมินผล และการพัฒนาหลักสูตร"

อาจารย์อนุสรณ์ ถูสินแก่น
ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร
กศ.ม. การประถมศึกษา
ค.บ. การประถมศึกษา
อาจารย์ ดร.ดรุณนภา นาชัยฤทธิ์
กรรมการบริหารหลักสูตร
 ปร.ด. หลักสูตรและการสอน
  กศ.ม. เทคโนโลยีการศึกษา
  กศ.บ. การประถมศึกษา
อาจารย์พิพัฒน์ สินเธาว์
กรรมการบริหารหลักสูตร
 ศษ.ม. ประถมศึกษา
  ค.บ. คณิตศาสตร์
  ป.บัณฑิต บริหารการศึกษา
อาจารย์บงกชรัตน์ ภูวันนา
กรรมการบริหารหลักสูตร
ศษ.ม. ปฐมวัยศึกษา
  ศษ.บ คหกรรมศาสตร์
อาจารย์วารินทิพย์ ศรีกุลา
กรรมการบริหารหลักสูตร
ศษ.ม ปฐมวัยศึกษา
  กศ.บ. การแนะแนว