สาขาวิชาการประถมศึกษา

ยินดีต้อนรับ


คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

มุ่งผลิตบัณฑิตสาขาวิชาการประถมศึกษา

ให้มีความรู้ความสามารถทางวิชาการวิชาชีพ และมีคุณธรรมจริยธรรม ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและภาษาอังกฤษเพื่อบูรณาการการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ

แผนการเรียน

 

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

1097103

พลเมืองที่เข้มแข็ง

3(2-2-5)

1099103

จิตวิทยาสำหรับครู

3(2-2-5)

1099101

คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็นครู

3(2-2-5)

1099104

การพัฒนาหลักสูตร

3(2-2-5)

1035101

ภาษาไทยสำหรับครูประถมศึกษา

2(1-2-3)

1035102

คณิตศาสตร์สำหรับครูประถมศึกษา

2(1-2-3)

1035103

สังคมศึกษาสำหรับครูประถมศึกษา

2(1-2-3)

1035104

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับครูประถมศึกษา

2(1-2-3)

                                 จำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน

20

                                           รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม

20

 

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

1097101

ทักษะการพูดและการฟังภาษาอังกฤษ

3(2-2-5)

1097102

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

3(2-2-5)

1099102

ภาษาเพื่อการสื่อสาร

3(2-2-5)

1035105

ภาษาอังกฤษสำหรับครูประถมศึกษา

2(1-2-3)

1035106

สื่อ เทคโนโลยีและนวัตกรรมสำหรับครูประถมศึกษา

2(1-2-3)

1035107

หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยในระดับประถมศึกษา

3(2-2-5)

1035108

หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในระดับประถมศึกษา

3(2-2-5)

xxxxxxx

วิชาเลือกเสรี 1

3(2-2-5)

                                   จำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน

22

                                           รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม

42

 

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

1097203

ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อชีวิตและอาชีพ

3(2-2-5)

1099203

นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้

3(2-2-5)

1099201

วิทยาการจัดการเรียนรู้

3(2-2-5)

1099204

การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา

3(2-2-5)

1035201

หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้สุขศึกษาและ          พลศึกษาในระดับประถมศึกษา

3(2-2-5)

1035202

หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้การงานอาชีพในระดับประถมศึกษา

3(2-2-5)

1035203

หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศในระดับประถมศึกษา

3(2-2-5)

                                   จำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน

21

                                           รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม

63

  

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

1097201

การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

3(2-2-5)

1097202

การคิดเชิงเหตุผล

3(2-2-5)

1099202

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้

3(2-2-5)

1099205

การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1  

1(50)

1035204

หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับประถมศึกษา

3(2-2-5)

1035205

หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษาในระดับประถมศึกษา

3(2-2-5)

xxxxxxx

วิชาเอกเลือก 1

3(2-2-5)

xxxxxx

วิชาเอกเลือก 2

3(2-2-5)

                                   จำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน

22

                                           รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม

85

  

ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

1097303

ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

3(2-2-5)

1097304

สุนทรียะ

3(2-2-5)

1099302

การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2

1(50)

1035301

หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ศิลปะ                        ในระดับประถมศึกษา

3(2-2-5)

1035302

การออกแบบหลักสูตรและการเรียนรู้แบบบูรณาการในชั้นเรียนประถมศึกษา

3(2-2-5)

xxxxxxx

วิชาเอกเลือก 3

3(2-2-5)

xxxxxxx

วิชาเอกเลือก 4

3(2-2-5)

xxxxxxx

วิชาเลือกเสรี 2

3(2-2-5)

                                   จำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน

22

                                           รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม

107

 

ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

1097301

ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ 

3(2-2-5)

1097302

การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ

3(2-2-5)

1099301

การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้

3(2-2-5)

1035303

วิจัยและสัมมนาปัญหาวิจัยในชั้นเรียนระดับประถมศึกษา              

3(2-2-5)

xxxxxxx

วิชาเอกเลือก 5

3(2-2-5)

xxxxxxx

วิชาเอกเลือก 6

3(2-2-5)

xxxxxxx

วิชาเอกเลือก 7

3(2-2-5)

                                   จำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน

21

                                           รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม

128

 

ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

1099401

ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1

5(290)

                                   จำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน

5

                                           รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม

133

 

ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

1097403

ครุนิพนธ์ 

1(50)

1099402

การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2

5 (250)

                                   จำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน

6

                                           รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม

139