สาขาวิชาการประถมศึกษา

ยินดีต้อนรับ


คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

มุ่งผลิตบัณฑิตสาขาวิชาการประถมศึกษา

ให้มีความรู้ความสามารถทางวิชาการวิชาชีพ และมีคุณธรรมจริยธรรม ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและภาษาอังกฤษเพื่อบูรณาการการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ

ปรัชญา ความสำคัญ

 

ปรัชญา

     หลักสูตรครุศาสตร์ สาขาวิชาการประถมศึกษา   เป็นหลักสูตรผลิตครูชั้นนำที่มีความสามารถในการดำเนินชีวิต  ด้วยปัญญา สามารถบูรณาการความรู้ และทักษะรอบด้านทั้ง 8 กลุ่มสาระ ตลอดจนนำคุณธรรม จริยธรรมแห่งชีวิตไปสู่การจัดการศึกษา และพัฒนาผู้เรียนระดับประถมศึกษา ให้เป็นคนดี มีสติปัญญา ความสามารถ และอยู่ร่วมกับคนอื่นได้อย่างมีความสุข รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปล และสามารถเผชิญปัญหา หรือวิกฤตได้ด้วยสติปัญญา

ความสำคัญ

     ปัจจุบันอาชีพครูถือว่าสำคัญยิ่ง เพราะครูมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาประเทศ ให้เจริญมั่นคงให้ก้าวทันต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบัน แต่ก่อนที่จะพัฒนาบ้านเมืองให้เจริญได้นั้น จะต้องพัฒนาคนซึ่งได้แก่ เยาวชนของชาติเสียก่อน เพื่อให้เยาวชนเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดี มีคุณภาพและมีความสมบูรณ์ครบทุกด้าน จึงสามารถช่วยกันสร้างความเจริญให้แก่ชาติต่อไปได้ และหน้าที่ที่มีความสำคัญยิ่งของครูก็คือการปลูกฝังความรู้ความคิดและจิตใจ แก่เยาวชนเพื่อให้เติบโตขึ้นเป็นพลเมืองที่ดีและมีประสิทธิภาพของประเทศชาติในกาลข้างหน้า ผู้เป็นครูจึงจัดได้ว่าเป็นผู้ที่มีบทบาทอย่างสำคัญในการสร้างสรรค์อนาคตของชาติบ้านเมือง

วัตถุประสงค์

     ผลิตครูประถมศึกษาในมิติใหม่ ที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ให้บัณฑิตครูมีคุณภาพ มีศักดิ์ศรีความเป็นครู ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ เป็นครูชั้นวิชาชีพที่มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี และคนเก่งโดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
          1) ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากสถานการณ์จริง โดยการผสมผสานภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติเข้าด้วยกัน  สร้างองค์ความรู้ โดยการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการทำงาน การแก้ปัญหา และการเรียนรู้จากทีม
          2) เน้นกระบวนการจัดการ การเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีทักษะความรู้เฉพาะทาง สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในวิชาชีพเป็นอย่างดี
          3) มุ่งปลูกฝังจิตสำนึกของความเป็นครูด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้ และการได้รับแบบอย่างที่ดี จากผู้สอน และผู้ที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาผู้เรียน

     บัณฑิตครุศาสตร์ที่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรนี้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ดังนี้

          1) เป็นคนดีมีจุดหมายของชีวิต มีหลักการในการดำเนินชีวิต เข้าถึงความงามและความดีของชีวิต มีพลังและความมุ่งมั่นในการพัฒนาตน และพัฒนาความก้าวหน้าของส่วนรวม รักชุมชน และท้องถิ่น สามารถดำรงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข
          2) เป็นคนเก่ง มีความสามารถ และทักษะในการใช้ภาษาไทย และภาษาต่างประเทศอย่างน้อยสองภาษา มีความรักในการใฝ่รู้ใฝ่เรียนอย่างต่อเนื่อง มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ มีความสามารถในการคิด และการแก้ปัญหา สามารถเผชิญสถานการณ์ และรู้ทันการเปลี่ยนแปลง
          3) เป็นครูดี เข้าใจธรรมชาติของผู้เรียน มีคุณสมบัติของความเป็นกัลยาณมิตรกับผู้เรียนและบุคคลที่เกี่ยวข้อง ร่วมมือกับชุมชนเพื่อพัฒนาผู้เรียนและสถานศึกษา เป็นผู้มีจริยธรรมแห่งวิชาชีพ และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
          4) เป็นครูเก่งมีสามารถในการจัดการศึกษา และจัดการเรียนรู้รอบรู้ในสาขาวิชาที่ตนถนัด มีความคิดสร้างสรรค์ และสามารถวิจัย เพื่อพัฒนา และแก้ปัญหาผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ