สาขาวิชาการประถมศึกษา

ยินดีต้อนรับ


คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

มุ่งผลิตบัณฑิตสาขาวิชาการประถมศึกษา

ให้มีความรู้ความสามารถทางวิชาการวิชาชีพ และมีคุณธรรมจริยธรรม ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและภาษาอังกฤษเพื่อบูรณาการการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

  • ชื่อเต็ม (ไทย) : : ครุศาสตรบัณฑิต (การประถมศึกษา)
  • ชื่อย่อ (ไทย) : : ค.บ. (การประถมศึกษา)
  • ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : : Bachelor of Education (Elementary Education)
  • ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) : : B.Ed. (Elementary Education)

ชื่อวิชาเอกหรือเชี่ยวชาญเฉพาะของหลักสูตร

  • การประถมศึกษา

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

  • ไม่น้อยกว่า 139 หน่วยกิต

รูปแบบของหลักสูตร

          รูปแบบ : เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี
          ภาษาที่ใช้ : การจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย
          การรับนักศึกษาเข้ารับการศึกษา : รับเฉพาะนักศึกษาไทยและนักศึกษาชาวต่างประเทศ ที่สามารถใช้ภาษาไทยเป็นอย่างดี