สาขาวิชาการประถมศึกษา

ยินดีต้อนรับ


คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

มุ่งผลิตบัณฑิตสาขาวิชาการประถมศึกษา

ให้มีความรู้ความสามารถทางวิชาการวิชาชีพ และมีคุณธรรมจริยธรรม ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและภาษาอังกฤษเพื่อบูรณาการการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ

ประวัติความเป็นมา

 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา (5 ปี) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2558) คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ก่อตั้งขึ้นด้วยการตระหนักในปัญหาการศึกษาของชาติจากการที่สถานการณ์จำนวนนักเรียนในภาพรวมลดลง ส่งผลต่อการบรรจุครูไม่เพียงพอต่อมวลประสบการณ์จำเป็นอย่างยิ่งต้องผลิตครูประถมศึกษาที่มีความรู้ ทักษะ หลักการ วิธีการที่สามารถบูรณาการการสอนได้ทุกวิชา ซึ่งการผลิตครูในสาขาวิชาการประถมศึกษาได้ว่างเว้นและลดจำนวนลงในการผลิตในระดับอุดมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามได้เล็งเห็นความสำคัญดังกล่าว จึงได้จัดตั้งสาขาวิชาการประถมศึกษาขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2558 โดยสภามหาวิทยาลัย อนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 5 เมื่อ 22 พฤษภาคม 2558 และได้เปิดรับนักศึกษารุ่นแรกตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ของปีการศึกษา 2558 จำนวน 1 ห้องเรียน (ตามเกณฑ์ สกอ.จำนวน 30 คน)

ปัจจุบันได้ปรับปรุงหลักสูตรจาก 5 ปี เป็น 4 ปี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)