สาขาวิชาการประถมศึกษา

ยินดีต้อนรับ


คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

มุ่งผลิตบัณฑิตสาขาวิชาการประถมศึกษา

ให้มีความรู้ความสามารถทางวิชาการวิชาชีพ และมีคุณธรรมจริยธรรม ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและภาษาอังกฤษเพื่อบูรณาการการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ

Loading...

Folder แบบฟอร์มสำหรับนักศึกษา

รายการเอกสาร

pdf แบบฟอร์ม คำร้องขอเทียบโอนผลการเรียน (ทบ 43) จำนวนดาวน์โหลดสูงสุด

โดย ดาวน์โหลด 120 ครั้ง

ดาวน์โหลด (pdf, 143 KB)

แบบฟอร์ม คำร้องขอเทียบโอนผลการเรียน (ทบ.43).pdf

pdf แบบฟอร์มการขอเปิดรายวิชาใหม่ (ทบ 34)

โดย ดาวน์โหลด 93 ครั้ง

ดาวน์โหลด (pdf, 64 KB)

แบบฟอร์มการขอเปิดรายวิชาใหม่ (ทบ.34).pdf

pdf แบบฟอร์มการขอเพิ่มวิชาเรียน (ทบ 32)

โดย ดาวน์โหลด 66 ครั้ง

ดาวน์โหลด (pdf, 72 KB)

แบบฟอร์มการขอเพิ่มวิชาเรียน (ทบ.32).pdf

pdf แบบฟอร์มบันทึกขอจัดอาจารย์สอนในรายวิชาตามใบ ทบ 32 ทบ 34

โดย ดาวน์โหลด 69 ครั้ง

ดาวน์โหลด (pdf, 37 KB)

แบบฟอร์มบันทึกขอจัดอาจารย์สอนในรายวิชาตามใบ ทบ.32_ทบ. 34.pdf