สาขาวิชาการประถมศึกษา

ยินดีต้อนรับ


คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

มุ่งผลิตบัณฑิตสาขาวิชาการประถมศึกษา

ให้มีความรู้ความสามารถทางวิชาการวิชาชีพ และมีคุณธรรมจริยธรรม ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและภาษาอังกฤษเพื่อบูรณาการการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ

ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมชมนิทรรศการ 4 ภาค ของนักศึกษาสาขาวิชาการประถมศึกษา และ สาขาวิชาพลศึกษา ชั้นปีที่ 4

Image
ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมชมนิทรรศการ 4 ภาค ของนักศึกษาสาขาวิชาการประถมศึกษา และ สาขาวิชาพลศึกษา ชั้นปีที่ 4

     ณ ห้องประชุมช่อแก้ว อาคาร 7 คณะครุศาสตร์ ในวันที่ 18 กันยายน 2562 เวลา 08.30 - 11.00 น.