สาขาวิชาการประถมศึกษา

ยินดีต้อนรับ


คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

มุ่งผลิตบัณฑิตสาขาวิชาการประถมศึกษา

ให้มีความรู้ความสามารถทางวิชาการวิชาชีพ และมีคุณธรรมจริยธรรม ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและภาษาอังกฤษเพื่อบูรณาการการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ

ขอเชิญร่วมงาน กิจกรรมบรรยายพิเศษ เรื่อง..”ศิลปะการเป็นพิธีกร”

Image
ขอเชิญร่วมงาน กิจกรรมบรรยายพิเศษ เรื่อง..”ศิลปะการเป็นพิธีกร”โดยวิทยากรพิเศษระดับชาติ นายทองสุข มันตาทร❗️ในวัน พุธ ที่ 4 กันยายน 2562 เวลา 09:30-12:00 น. ณ ห้องประชุมพระบรมธาตุนาดูน อาคารพิเศษบุญถิ่น อัตถากร (อาคาร1)

และขอเชิญร่วมชม นิทรรศการและประมูลภาพผลงานศิลปะผลงาน นักศึกษาจากการเรียนวิชา“ ศิลปะสำหรับครูประถมศึกษา " ณ บริเวณหน้าห้องประชุม

รายได้สมทบกิจกรรม - ค่ายประถมศึกษาพัฒนาท้องถิ่นของสาขาวิชาการประถมศึกษา ณ โรงเรียนโคกกุงหินลาดโคกเจริญอำเภอสีชมพูจังหวัดขอนแก่น
ในวันที่ 9-11 กันยายน 2562