สาขาวิชาการประถมศึกษา

ยินดีต้อนรับ


คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

มุ่งผลิตบัณฑิตสาขาวิชาการประถมศึกษา

ให้มีความรู้ความสามารถทางวิชาการวิชาชีพ และมีคุณธรรมจริยธรรม ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและภาษาอังกฤษเพื่อบูรณาการการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ

ขอเชิญชวนนักศึกษา ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมประกวดคัดลายมือ ตามแบบอักษร TH SarabunPSK

Image
          ขอเชิญชวนนักศึกษา ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมประกวดคัดลายมือ ตามแบบอักษร TH SarabunPSK ในโครงการคลินิกคัดลายมือโดยสาขาวิชาการประถมศึกษา ในวันศุกร์ ที่ 19 กรกฎาคม 2562 เวลา 09:00น.-12:00น. ณ ห้องประชุมพระบรมธาตุนาดูน อาคารศาสตราจารย์พิเศษบุญถิ่น อัตถากร คณะครุศาสตร์