สาขาวิชาการประถมศึกษา

ยินดีต้อนรับ


คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

มุ่งผลิตบัณฑิตสาขาวิชาการประถมศึกษา

ให้มีความรู้ความสามารถทางวิชาการวิชาชีพ และมีคุณธรรมจริยธรรม ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและภาษาอังกฤษเพื่อบูรณาการการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ

ในวันพฤหัสบดี ที่ 25 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องคลินิกคัดลายมือ อาคารวิริยะ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม