สาขาวิชาการประถมศึกษา

ยินดีต้อนรับ


คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

มุ่งผลิตบัณฑิตสาขาวิชาการประถมศึกษา

ให้มีความรู้ความสามารถทางวิชาการวิชาชีพ และมีคุณธรรมจริยธรรม ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและภาษาอังกฤษเพื่อบูรณาการการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ

การจัดนิทรรศการวัฒนธรรม 4 ภาค

การจัดนิทรรศการวัฒนธรรม 4 ภาค
การจัดนิทรรศการวัฒนธรรม 4 ภาค จัดในรายวิชาสังคมและวัฒนธรรมสำหรับครูประถม โดย นักศึกษาสาขาวิชาการประถมศึกษา ชั้นปีที่ 4 ในวันที่ 9 ตุลาคม 2561 ณ ห้อง 208 อาคารศาสตราจารย์พิเศษบุญถิ่น อัตถากร